Lopšelyje – darželyje dirba darnus, kūrybingas, iniciatyvus, kompetentingas kolektyvas. Pedagogai turi didelę pedagoginio darbo patirtį, pedagoginį išsilavinimą, įgiję kvalifikacines kategorijas: 10 auklėtojų turi vyr. auklėtojo kategoriją, vienas auklėtojas metodininkas, vienas vyr. muzikos mokytojas, vienas vyr. logopedas, vienas logopedas metodininkas, vienas socialinis pedagogas, anglų kalbos mokytojas, kūno kultūros mokytojas-metodininkas, futboliuko treneris,  direktorius turi trečią vadybinę kategoriją, vadybos ekspertas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi trečią vadybinę kategoriją.
    Darželio – lopšelio bendruomenė nuo 1997 m. propaguoja sveiką gyvenseną ir jos nuostatas  integruoja į ugdomąją veiklą. Nuo 1999 metų rugsėjo mėn. įstaiga yra įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, esame respublikinės asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ nariai.
    Įstaiga atvira visuomenei. Bendradarbiaujame su Kultūros centru, Biblioteka, Muzikos, Kūrybos – dailės mokyklomis, B. Buivydaitės  muziejumi, A.Vienuolio progimnazija, su Švietimo centru, Regioninio parko direkcija, Visuomenės sveikatos biuru ir t.t

 

 

ALIM9130

     Įstaigoje nuolat rūpinamasi darželio savitumu: kuriama estetiška, vaikams įdomi, patraukli, žaisminga įstaigos vidaus ir lauko aplinka.  Kiekviena grupė turi savitas ugdymo priemones, kurios atitinka vaikų amžių, skatina vaiką laisvai  veikti: piešti, muzikuoti, žaisti, kurti, eksperimentuoti ir kt. Jos gerai apgalvotos ir išdėstytos taip, kad vaikas gali  savarankiškai jas pasiimti. Kiekvienas pedagogas turi individualų darbo stilių.
    Įstaigoje darbšti, kūrybinga ir originali bendruomenė,  ieškanti naujovių, netradicinių ugdymo būdų,  drąsi ir įsipareigojusi vaikams. Pedagoginio darbo stažas daugumos pedagogų per 30 metų. Draugiškas, komunikabilus, kompetentingas kolektyvas. Derindami teorinį pasirengimą  ir praktinės veiklos įgūdžius,  pedagogai nuolat tobulina bendrakultūrinę, profesinę, bendrąją bei specialiąją kompetencijas. Pedagoginių darbuotojų pašaukimas atsispindi kasdieninėje veikloje. Ugdymo procesas grindžiamas humaniškumo principais.
    Lopšelio – darželio bendruomenė yra atvira kaitai, siekia geresnės ugdymo kokybės, nusiteikusi nuolatiniam mokymuisi, naujovių paieškai ir bendradarbiavimui.
    Įstaigos aplinka atitinka vaikų poreikius ir raidos ypatumus. Ugdytiniams sukurta saugi aplinka, tenkinanti jų emocinius, pažinimo ir judėjimo poreikius. Estetiškai sutvarkyta visa įstaigos aplinka. Įstaigos bendruomenė suinteresuota integracijos vyksmu.  Ugdymo proceso sėkmę garantuoja glaudi šeimos ir pedagogų sąveika. Bendruomenės nariai dalijasi atsakomybe ir suvokia šio proceso tęstinumą. Puoselėjama bendražmogiškoji kultūra, kultūrinės vertybės, įstaigos tradicijos.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pedagoginio

darbo stažas

Mokslo cenzas ir

baigimo data

Pareigos

Etatai

Suteikta

kategorija

1.

Lina Eivienė

39

Klaipėdos p.m. 1977m.

auklėtoja

1

vyresnioji
auklėtoja

2.

Aldona Dulkienė

39

Kauno aukšt. m.m. 1978m.

meninio
ugdymo
pedagogė

0,6

vyresnioji
muzikos
mokytoja

3.

Bronė Kiškienė

37

ŠPI Klaipėdos fak. 1989m.

auklėtoja

1

auklėtoja – metodininkė

4.

Genovaitė Kontrimavičienė

35

Vilniaus p.m. 1979m.

auklėtoja

1

vyresnioji
auklėtoja

5.

Genovaitė Orlovienė

38

Vilniaus p.m. 1978m.

auklėtoja

1

vyresnioji
auklėtoja

6.

Irena Petraitienė

38

ŠPI Klaip. fakult.1978m.

direktorė

1

III vadybinė

7.

Irena Rimkienė

26

ŠU 2005 m.

auklėtoja

1

vyresnioji mokytoja

8.

Stasė Zlatkienė

39

ŠPI Klaip. fakult. 1989m.

auklėtoja

1

vyresnioji
auklėtoja

9.

Ridita Tveritnevienė        

27

ŠPI 1989m.

logopedė

0,25

logopedė- metodininkė

10.

Jūratė Daugėlienė

30

Vilniaus p.m.  1986m.

auklėtoja

1

vyresnioji
auklėtoja

11.

Vita Čypienė

34

ŠPI  1990 m.

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

III vadybinė

12.

Vijolė Bulotienė

35

ŠU 2005 m.

auklėtoja

0,75

vyresnioji logopedė

13.

Vilma Petraitienė

3

LEU 2008 m.

soc. pedagogė

1

socialinė pedagogė

14. Rita Pilkauskienė 7 Marijampolės kolegija 2011 m. auklėtoja 1 vyresnioji auklėtoja
15. Birutė Šimelytė 35 ŠPI 1989 m. auklėtoja 0,55 vyresnioji auklėtoja
16. Jolita Vaičiūnienė 27 Marijampolės kolegija 1992 m. auklėtoja 1 vyresnioji auklėtoja
17. Nemira
Jurėnienė
29 Panevėžio p.m. 1984 m. auklėtoja 1 vyresnioji auklėtoja
18 Juozas Šiaučiulis 19 KKA 2005 m. futboliuko treneris 0,1 vyr. treneris
19. Eugenijus Šilaika 16 KKA 2003 m. kūno kultūros mokytojas 0,22 mokytojas-metodininkas