Lopšelyje-darželyje dirba darnus, kūrybingas, iniciatyvus, kompetentingas kolektyvas. Pedagogai turi didelę pedagoginio darbo patirtį, pedagoginį išsilavinimą, įgiję kvalifikacines kategorijas: 10 auklėtojų turi vyr. auklėtojo kategoriją, vienas auklėtojas metodininkas, vienas vyr. muzikos mokytojas, vienas vyr. logopedas, vienas logopedas metodininkas, vienas socialinis pedagogas, anglų kalbos mokytojas, kūno kultūros mokytojas-metodininkas, futboliuko treneris,  direktorius turi trečią vadybinę kategoriją, vadybos ekspertas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi trečią vadybinę kategoriją.
    Darželio-lopšelio bendruomenė nuo 1997 m. propaguoja sveiką gyvenseną ir jos nuostatas  integruoja į ugdomąją veiklą. Nuo 1999 metų rugsėjo mėn. įstaiga yra įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, esame respublikinės asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ nariai.
    Įstaiga atvira visuomenei. Bendradarbiaujame su Kultūros centru, Biblioteka, Muzikos, Kūrybos-dailės mokyklomis, B. Buivydaitės  muziejumi, A.Vienuolio progimnazija, su Švietimo centru, Regioninio parko direkcija, Visuomenės sveikatos biuru ir t.t

 

 

ALIM9130

     Įstaigoje nuolat rūpinamasi darželio savitumu: kuriama estetiška, vaikams įdomi, patraukli, žaisminga įstaigos vidaus ir lauko aplinka.  Kiekviena grupė turi savitas ugdymo priemones, kurios atitinka vaikų amžių, skatina vaiką laisvai  veikti: piešti, muzikuoti, žaisti, kurti, eksperimentuoti ir kt. Jos gerai apgalvotos ir išdėstytos taip, kad vaikas gali  savarankiškai jas pasiimti. Kiekvienas pedagogas turi individualų darbo stilių.
    Įstaigoje darbšti, kūrybinga ir originali bendruomenė,  ieškanti naujovių, netradicinių ugdymo būdų,  drąsi ir įsipareigojusi vaikams. Pedagoginio darbo stažas daugumos pedagogų per 30 metų. Draugiškas, komunikabilus, kompetentingas kolektyvas. Derindami teorinį pasirengimą  ir praktinės veiklos įgūdžius,  pedagogai nuolat tobulina kultūrinę, profesinę, bendrąją bei specialiąją kompetencijas. Pedagoginių darbuotojų pašaukimas atsispindi kasdieninėje veikloje. Ugdymo procesas grindžiamas humaniškumo principais.
    Lopšelio-darželio bendruomenė yra atvira kaitai, siekia geresnės ugdymo kokybės, nusiteikusi nuolatiniam mokymuisi, naujovių paieškai ir bendradarbiavimui.
    Įstaigos aplinka atitinka vaikų poreikius ir raidos ypatumus. Ugdytiniams sukurta saugi aplinka, tenkinanti jų emocinius, pažinimo ir judėjimo poreikius. Estetiškai sutvarkyta visa įstaigos aplinka. Įstaigos bendruomenė suinteresuota integracijos vyksmu.  Ugdymo proceso sėkmę garantuoja glaudi šeimos ir pedagogų sąveika. Bendruomenės nariai dalijasi atsakomybe ir suvokia šio proceso tęstinumą. Puoselėjama žmogiškoji kultūra, kultūrinės vertybės, įstaigos tradicijos.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pedagoginio

darbo stažas

Mokslo cenzas ir

baigimo data

Pareigos

Etatai

Suteikta

kategorija

1.

Vijolė     Bulotienė

35

ŠU 2005 m.

logopedė

0,75

vyresnioji logopedė

2.

Vitalija   Čypienė

34

ŠPI  1990 m.

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

III vadybinė

3.

Jūratė Daugėlienė

30 Vilniaus p.m.  1986m. auklėtoja

1

vyresnioji
auklėtoja

4.

Aldona   Dulkienė 39 Kauno aukšt. m.m. 1978m. meninio
ugdymo
pedagogė

0,75

vyresnioji
muzikos
mokytoja

5.

Lina Eivienė

39 Klaipėdos p.m. 1977m. auklėtoja

1

vyresnioji
auklėtoja

6.

Nemira
Jurėnienė

29 Panevėžio p.m. 1984 m. auklėtoja

1

vyresnioji
auklėtoja

7.

Bronė Kiškienė

37

ŠPI Klaipėdos fak. 1989m. auklėtoja 1 auklėtoja – metodininkė

8.

Genovaitė Kontrimavičienė

35

Vilniaus p.m. 1979m.

auklėtoja

1

vyresnioji
auklėtoja

9.

Genovaitė Orlovienė     

38 Vilniaus p.m. 1978m. auklėtoja 1 vyresnioji
auklėtoja

10.

 Irena Petraitienė

38 ŠPI Klaip. fakult.1978m. direktorė

1

III vadybinė

11.

Rita Pilkauskienė

7

Marijampolės kolegija 2011 m.

auklėtoja

1

vyresnioji auklėtoja

12.

Vilma Petraitienė

3

LEU 2008 m.

soc. pedagogė

1

socialinė pedagogė

13.

Irena Rimkienė

26 ŠU 2005 m. auklėtoja

1

vyresnioji mokytoja
14. Birutė Šimelytė 35 ŠPI 1989 m. auklėtoja 0,55 vyresnioji auklėtoja
15. Juozas Šiaučiulis 19 KKA 2005 m. futboliuko treneris 0,1 vyr. treneris
16. Eugenijus Šilaika 16 KKA 2003 m. kūno kultūros mokytojas 0,22 mokytojas-metodininkas
17. Ridita Tveritnevienė
27 ŠPI 1989m. logopedė 0,25 logopedė- metodininkė
18 Jolita Vaičiūnienė 27 Marijampolės kolegija 1992 m. auklėtoja 1 vyresnioji auklėtoja
19.

Stasė Zlatkienė

39 ŠPI Klaip. fakult. 1989m. auklėtoja 1 vyresnioji auklėtoja