Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti  tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų, rėmėjų ir kitų bendruomenės narių atstovus  visų   institucijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
Lopšelio – darželio tarybos pirmininkas renkamas pirmajame lopšelio – darželio tarybos posėdyje atviru balsavimu..
Lopšelio – darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai 2 metams. Lopšelio – darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku. Atviru balsavimu į lopšelio – darželio tarybą renkami auklėtojai, ugdytinių tėvai, vietos bendruomenės nariai visuotiniame tėvų susirinkime .Tarybą sudaro po lygiai; 3 auklėtojai ir 3 tėvų bei vietos bendruomenės atstovai. Taryba renkama vieniems metams.
Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų lopšelio – darželio tarybos narių. Nutarimai priimami vadovaujantis dalyvaujančių balsų dauguma. Posėdžiai vyksta vieną kartą per pusmetį Lopšelio-darželio  taryba pagal savo kompetenciją  turi gauti iš lopšelio – darželio administracijos informaciją apie institucijos veiklą.
Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems lopšelio – darželio bendruomenės nariams kartą per metus visuotiniame susirinkime.
Lopšelio-darželio steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, lopšelio – darželio direktorius nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo lopšelio – darželio tarybai juos svarstyti iš naujo. Lopšelio – darželio tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
Lopšelio-darželio tarybos funkcijos:

numato lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja lopšelio – darželio veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
vertina lopšelio-darželio vadovų vadybinę veiklą, išsako nuomonę jiems atestuojantis;
svarsto ir aprobuoja lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri ūkinę – finansinę veiklą;
aptaria pasiūlymus dėl papildomojo ugdymo, renginių organizavimo, programų, projektų ruošimo;
teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio – darželio materialinius ir intelektualinius išteklius;
gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
ieško būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis institucijomis, savivaldos struktūromis, keičiasi patirtimi, rengia bendrus renginius, projektus, svarsto problemas;
skiria atstovus į auklėtojų atestacijos komisiją ir į savivaldybės organizuotą atvirą konkursą laisvai direktoriaus vietai užimti stebėtojo teisėmis.

Auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija profesiniams bei bendruomenės ugdymo klausimams spręsti.. Ją sudaro lopšelio – darželio vadovybė, visi lopšelio – darželio dirbantys auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
Tarybai  vadovauja lopšelio – darželio direktorius.
Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į posėdžius   gali būti kviečiami ir kitų lopšelio – darželio savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių.
Tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
Auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų funkcijos:

aptaria praktinius lopšelio – darželio reformos  įgyvendinimo klausimus;
analizuoja lopšelio – darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
analizuoja įstaigos veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią lopšelio – darželio veiklos kryptį ir regiono švietimo nuostatas;
skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
kartu su lopšelio – darželio specialiaisiais pedagogais, psichologais, logopedais, sveikatos priežiūros darbuotojais, sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus.
Lopšelyje – darželyje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos;

Savivaldos institucijų norminio pobūdžio nutarimai įteisinami direktoriaus įsakymu.

Komisijos, esančios darželyje:
1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo ir netinkamo naudoti:
          Vitalija Čypienė- pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
          Virginijus Greičiūnas -pirmininkas – pavaduotojas ūkio reikalams
          Nariai:
          Genovaitė Orlovienė – auklėtoja,
          Bronė Kiškienė – auklėtoja,
          Genovaitė Kontrimavičienė- -auklėtoja,
          Stasė Zlatkienė- auklėtoja,
          Jūratė Daugėlienė – auklėtoja
          Rimutė Žukauskienė –sandėlininkė-auklėtojos padėjėja
          Gražina Triznickienė-slaugytoja
2. Viešųjų pirkimų:
Virginijus Greičiūnas – pirmininkas
Vita Čypienė – pirmininkė
Jūratė Daugėlienė -sekretorė
Narės – Gražina Triznickienė
              Bronė Kiškienė
              Rimutė Žukauskienė
              Dalia Žeimienė.
3. Inventorizacijos:
Daugėlienė Jūratė – pirmininkė
Narės  – Jolita Kontrimavičienė
               Alma Jogelienė
               Lina Eivienė
               Bronė Kiškienė.
4. Atestacinė:
Nila Mėlynienė -švietimo skyriaus inspektorė
Irena Petraitienė-pirmininkė
Rita Pilkauskienė-sekretorė
Narės  – Vitalija Čypienė
               Bronė Kiškienė
               Tėvų atstovas.
5. Asmeninių darbo apsaugos priemonių:
Virginijus Greičiūnas-įgaliotas asmuo
Narės –  Alma Jogelienė
             Stasė Zlatkienė
6. Vaiko gerovės komisija:
Vita Čypienė – pirmininkė
Jūratė Daugelienė – sekretorė
Narės: Vijolė Bulotienė
           Ridita Tveritnevienė
           Gražina Triznickienė
           Vilma Petraitienė.
7. Tirianti, lengvus nelaimingus atsitikimus:
Virginijus Greičiūnas- darbdavio atstovas.
Gražina Triznickienė – darbuotojų atstovė,
Stasė Zlatkienė – darbuotojų atstovė.

8. Sveikatos stiprinimą organizuojanti grupė:

Vitalija Čypienė – koordinatorė
Bronė Kiškienė –auklėtoja metodininkė, narė,
Jūratė Daugėlienė – vyr. auklėtoja, narė,
Gražina Triznickienė – slaugytoja, narė;
Vilma Petraitienė – socialinė pedagogė, narė;
Vijolė Bulotienė – logopedė, narė