ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ TAISYKLĖS TĖVAMS
 1. Vaikai į lopšelį – darželį atvedami iki 8 val. 30 min., išskyrus tuos vaikus, kurie naudojasi nepilna buvimo diena darželyje.
 2. Jeigu vaikas į darželį vėluos arba visai neatvyks, būtina iki 8 val. 30 min. arba iš vakaro, pranešti grupės auklėtojui (galima skambinti telefonu (8 381) 5 15  38).
 3. Nesveikas vaikas į grupę nepriimamas.
 4. Pateisinamos pažymos už nelankytas dienas pristatomos iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.
 5. Jei tėvai atleisti nuo užmokesčio už nustatytas maitinimo normas, pateikti šiuos dokumentus:
 6. jei šeima gauna socialinę pašalpą – Socialinės paramos skyriaus pažymą,
 7. jei vaikas su negalia – Neįgalumo lygio pažymos kopiją,
 8. šeima įrašyta į socialinės rizikos grupę,
 9. Vaikų išlaikymo lopšelyje – darželyje užmokestis mažinamas 50 %, jeigu:
 10. vaikas turi tik vieną iš tėvų,
 11. kitas miręs,
 12. yra dingęs be žinios,
 13. atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje,
 14. šeimoje auga trys ir daugiau vaikų,
 15. šeimoje vaikai iki 18 metų,
 16. šeimoje vaikai daugiau kaip 18-os metų(mokosi dieninėse visų tipų mokyklose) arba I ir II grupės invalidai,
 17. tėvai atlieka tikrąją karinę tarnybą,
 18. vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje.
 19. Vaikų išlaikymo užmokestis turi būti sumokamas už praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 25 dienos. Dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokėjus mokesčio, po raštiško įspėjimo, direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš lankančiųjų sąrašų.
 20. Neatsiskaičius su anksčiau lankytu darželiu, vaikai negali būti priimami į kitą miesto darželį.
 21. Mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose sudaro:
                    * mėnesinis 10 procentų MGL dydžio mokestis ugdymo bei sanitarinėms higieninėms reikmėms tenkinti,
                    * mokestis už vaikų maitinimą:
Amžius
Pusryčiai Lt./Eur
Pietūs Lt./Eur
Vakarienė Lt./Eur
Iš viso Lt./Eur
Vaikams iki 3 m.
1,25/0,36
2,00/0,58
1,75/0,51
5,00/1,45
Vaikams nuo 3 m.
1,5/0,43
2,40/0,70
2,1/0,61
6,00/1,74
 1. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami vaiką priimant į lopšelį – darželį, o vėliau vieną kartą per metus. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus pavėluotai dokumentus,  mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.
 2. Tėvai turi teisę naudotis nepilna vaiko buvimo darželyje diena. Parašius prašymą ne trumpesniam kaip 1 mėnuo galima atsisakyti pusryčių ir vakarienės. Tada atitinkamai mažinamas mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje – darželyje.
 3. Neblaiviems tėvams ir mokiniams iki 10 metų griežtai draudžiama atsiimti vaiką.
 4. Vaikai į grupę atvedami, o ne paleidžiami prie darželio vartų.
 5. Vaikai į grupes atvedami tvarkingi ir švarūs.
 6. Tėvai, pagal galimybes, turi įsijungti į darželio gyvenimą, šventes, talkas remontuojant, tvarkant aplinką ir kt.
 7. Visas iškilusias problemas, spręsti kartu su direktoriumi tel. (8 381) 5 15 38.
Dėkojame tėveliams kurie:
 • teikia paramą nuo 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio;
 • prisideda prie projektų vykdymo, švenčių organizavimo;
 • dalyvauja kasdieninėje vaiko veikloje;
 • prisideda gerinant materialinę bazę.
TĖVŲ LŪKESČIAI
    Tėvams svarbu, kad vaikas lopšelyje – darželyje būtų laukiamas, mylimas, jaustųsi saugiai, galėtų gerai praleisti laiką, išmoktų bendrauti, sugyventi su kitais, įgytų savarankiškumo, kultūrinių – higieninių įgūdžių. Dauguma tėvų nori, kad vaikas būtų intensyviai ugdomas, atsižvelgiant į vaiko gebėjimus. Tėvai nori žinoti, kaip vyksta ugdymas ir  jame dalyvauti. Jiems svarbu, kad vaikas nesirgtų, sveikai maitintųsi. Yra tėvų, kurie pageidauja, kad vaikas būtų ugdomas papildomai dailės, šokio studijoje (būreliuose). Tėvai auginantys specialiųjų poreikių vaikus, pageidauja individualaus jų ugdymo.
   

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams už supratimą, geranoriškumą, bendradarbiavimą ir kitokią pagalbą. Džiaugiamės, kad mūsų problemos yra ir jūsų rūpestis. Kad kartu galime ir džiaugtis. Tik bendru darbu geromis pastangomis mūsų svajonės taps realybe. Mes visada laukiame jūsų.