Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti  tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, rėmėjų ir kitų bendruomenės narių atstovus  visų   institucijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas renkamas pirmajame lopšelio-darželio tarybos posėdyje atviru balsavimu.
Lopšelio-darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai 2 metams. Lopšelio-darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku. Atviru balsavimu į lopšelio-darželio tarybą renkami mokytojai, ugdytinių tėvai, vietos bendruomenės nariai visuotiniame tėvų susirinkime. Tarybą sudaro po lygiai; 3 mokytojai ir 3 tėvų bei vietos bendruomenės atstovai. Taryba renkama vieniems metams.
Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų lopšelio-darželio tarybos narių. Nutarimai priimami vadovaujantis dalyvaujančių balsų dauguma. Posėdžiai vyksta vieną kartą per pusmetį Lopšelio-darželio  taryba pagal savo kompetenciją  turi gauti iš lopšelio-darželio administracijos informaciją apie institucijos veiklą.
Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams kartą per metus visuotiniame susirinkime.
Lopšelio-darželio steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, lopšelio-darželio direktorius nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo lopšelio-darželio tarybai juos svarstyti iš naujo. Lopšelio-darželio tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
Lopšelio-darželio tarybos funkcijos:

numato lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja lopšelio-darželio veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
vertina lopšelio-darželio vadovų vadybinę kompetenciją, išsako nuomonę jiems atestuojantis;
svarsto ir aprobuoja lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą

aptaria pasiūlymus dėl papildomojo ugdymo, renginių organizavimo, programų, projektų ruošimo;
teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius ir intelektualinius išteklius;
gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
ieško būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis institucijomis, savivaldos struktūromis, keičiasi patirtimi, rengia bendrus renginius, projektus, svarsto problemas;
skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir į savivaldybės organizuotą atvirą konkursą laisvai direktoriaus vietai užimti stebėtojo teisėmis.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija profesiniams bei bendruomenės ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi lopšelio-darželio dirbantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
Tarybai  vadovauja lopšelio-darželio direktorius.
Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į posėdžius   gali būti kviečiami ir kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių.
Tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų funkcijos:                                                                  aptaria praktinius lopšelio-darželio reformos  įgyvendinimo klausimus;
analizuoja lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
analizuoja įstaigos veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią lopšelio-darželio veiklos kryptį ir regiono švietimo nuostatas;
skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
kartu su lopšelio-darželio pagalbos mokiniui specialistais, sveikatos priežiūros darbuotojais, sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus.
Lopšelyje-darželyje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos;                                                                             Savivaldos institucijų norminio pobūdžio nutarimai įteisinami direktoriaus įsakymu.

Komisijos, esančios darželyje:
1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo ir netinkamo naudoti:
Komisijos pirmininkė – Vitalija Čypienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos pirmininkas – Virginijus Greičiūnas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Komisijos narė – Jūratė Daugėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Komisijos narė – Genovaitė Orlovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Komisijos narė – Rima Bočkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Komisijos narė – Genovaitė Kontrimavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Komisijos narė -Gražina Triznickienė, maisto organizavimo specialistė
Komisijos narė – Irena Rimkienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Komisijos narė – Kornelija Pipirienė,  sandėlininkė.
2. Viešųjų pirkimų:
Komisijos pirmininkas – Virginijus Greičiūnas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Komisijos pirmininkė – Vitalija Čypienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
      Komisijos narė – Jūratė Daugėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
      Komisijos narė -Rima Bočkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
      Komisijos narė – Gražina Triznickienė, maisto organizavimo specialistė
Komisijos narė – Kornelija Pipirienė, sandėlininkė
      Komisijos narė – Dalia Žeimienė, vyr. buhalterė.
      3. Inventorizacijos:
      Komisijos pirmininkė – Genovaitė Orlovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
      Komisijos narė – Rima Bočkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
      Komisijos narė – Alma Jogelienė, virėja
      Komisijos narė – Irena Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
      Komisijos narė – Jolita Kontrimavičienė, auklėtojos padėjėja.
      4. Atestacinė:
      Komisijos pirmininkė – Vitalija Čypienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
      Komisijos narė  – Vijolė Bulotienė, logopedė
      Komisijos narė – Inga Belovienė, tėvų atstovė
      Komisijos narė – Rita Pilkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
      Komisijos narė – Genovaitė Orlovienė, deleguota darbo tarybos
      5. Asmeninių darbo apsaugos priemonių:
      Komisijos pirmininkas – Virginijus Greičiūnas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
      Komisijos narė – Alma Jogelienė, virėja
      Komisijos narė – Irena Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

      6. Fizinio aktyvumo skatinimo grupė:

Grupės koordinatorė – Rita Pilkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Komisijos narė -Vijolė Bulotienė, logopedė
Komisijos narė – Jūratė Daugėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Komisijos narė – Vitalija Čypienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos narė – Vilma Petraitienė, socialinė pedagogė
Komisijos narė – Gražina Triznickienė, maisto organizavimo specialistė.
      7. Vaiko gerovės:
      Komisijos pirmininkė – Vitalija Čypienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
      Komisijos narė – Vijolė Bulotienė, logopedė
      Komisijos narė – Jūratė Daugelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
      Komisijos narė – Vilma Petraitienė, socialinė pedagogė
      Komisijos narė – Gražina Triznickienė, maisto organizavimo specialistė.
       8. Tirianti, lengvus nelaimingus atsitikimus:
       Darbdavio atstovas – Virginijus Greičiūnas,  direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
       Darbuotojų atstovė – Gražina Triznickienė, maisto organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.
       Darbuotojų atstovė – Irena Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
       9. Antikorupcijos:
       Komisijos pirmininkė – Genovaitė Orlovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
       Komisijos narė – Kristina Adamonienė, virėja
       Komisijos narė – Jolita Tubelienė, auklėtojo padėjėja.
       10. Sveikatos ir fizinio aktyvumo skatinimo grupė:   
       Rita Pilkauskienė–koordinatorė
       Vitalija Čypienė – narė
       Jūratė Daugėlienė –vyr. mokytoja, narė
       Aurelija Ramelienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė
       Vilma Petraitienė – socialinė pedagogė, narė
       Vijolė Bulotienė – logopedė, narė.
       11. Ekstramalių situacijų valdymo grupė:
       Irena Petraitienė-koordinatorė, direktorė
       Virginijus Greičiūnas-narys, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
       Vitalija Čypienė-narė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
       Gražina Triznickienė-narė, sveikatos priežiūros specialistė
      
       12. Krizių valdymo komanda:
       Vitalija Čypienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už komunikaciją;
       Vilma Petraitienė – socialinė pedagogė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar)
        teikimą;
       Rita Pilkauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už saugumo priemonių organizavimą;
       Gražina Triznickienė – maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė, atsakinga už
       pirmosios pagalbos vertinimo efektyvumą ir organizavimą;
       Virginijus Greičiūnas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, atsakingas už saugumo priemonių
       organizavimą.