2019 METAI

Tradiciniai renginiai, parodos, konkursai, festivaliai, akcijos, projektai, netradicinio ugdymo savaitės

RENGINIAI

Sausis – gegužė

,,Atsisveikinimas su egle. Trys Karaliai“

Atsisveikinimo su eglute rytmetis

Sausis

“101 verpstė”

Respublikinė paroda

Vasaris-kovas

„Lietuva ir mes“

Rytmetis Vasario 16-ąjai paminėti

Vasario 15 d.

„Aš mažasis meistrelis“

Amatų diena

Kovo 3 d.

,,Mano tėvynė – Lietuva“

Kovo 11-osios minėjimas

Kovo 12 d.

„Seku, seku pasaką“ Rajoninis ikimokyklinio ugdymo pedagogų renginys Kovo 28 d.

,,Apkabinkime žemę visi“

Renginys Pasaulinei žemės dienai paminėti

Kovo 20 d.

,,Žiema žiema bėk iš kiemo“

Užgavėnės

kovo 5 d.

,,Atvažiavo kiškiai“

Velykinės pramogos

Balandžio 15-19 d.

,,Tu man kaip saulytė“

Motinos diena

Gegužės 3-4 d.

„Basų kojyčių diena “

Sveikatinimo renginys

Gegužė

„Koja vartai kamuoliukas – aš mažasis futboliukas“ Rajoninė ikimokyklinių įstaigų sporto šventė Gegužė
 ,,Lik sveikas, darželi“ Išleistuvės Gegužė

 

 

 

Birželis – gruodis

„Vasara į lauką žaisti kviečia“

Ugdomoji veikla vasaros laikotarpiu

     Birželis – rugpjūtis

,,Smagu, kad mes ir vėl kartu“

Rytmetis darželio bendruomenei

Rugsėjo 3 d.

„Kas turi ragą, tam nereikia botago“

Ganiavos užbaigimas, piemenėlių dainos

Spalis

„Žibintų šventė“

Šventė darželio bendruomenei

Lapkritis
,,Tyliais šarmotais žiemos vakarais“

Advento vakaronė

Lapkritis

,,Sveikuolių grupės rinkimai“

Šventė bendruomenei

Iki spalio 30 d.

„Susitikimas su Kalėdų Seneliu“

Kalėdų šventės

Gruodis

 

PROJEKTAI

       „Mokausi būti tvarkingas ir švarus“ – visus metus

       „Mažasis futboliukas“ – visus metus

       ,,Mankštą mylime visi“ – visus metus

       ,,Judam krutam visada – sportas mūsų sveikata“ – visus metus

       ,,Kalbos sutrikimų prevencija“ – visus metus

       ,,Linksmos tik sveikos pėdutės“ – visus metus

       ,,Greitai būsiu mokinys“ – visus mokslo metus

       ,,Ką gali mūsų pirštukai“ – visus metus

       ,,Žaidžiu, mokausi, tobulėju“– rugsėjis-spalis

      ,,Duonos kelias“ – visus metus

                              ,,Vaikai – spalvų draugai“ – visus metus

,,Žaidžiame tėvelių pagamintais žaislais“ – visus metus

,,Susipažinkime su darželio teritorijoje augančiais medžiais“ – balandis-spalis

,,Žaidimų dienelės“ – gegužė

     ,,Kūrybinės dirbtuvėlės“ – visus metus

 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

                                ,,Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas“ – visus metus

                                ,,Europos sveiko maisto diena“ – lapkričio 8 d.

 

       RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

                                ,,Mažųjų žaidynės“ – visus metus

,,Mano žalioji palangė“– kovas-gegužė

                               ,,Mes rūšiuojam“ – visus metus

                               ,,Darni mokykla“ – visus metus

                               ,,Europos judumo savaitė“ – rugsėjis

,,Sveikata visus metus“ – visus metus

                               „Sveikatiada“ – visus metus

                              ,,Mažųjų žaidynės“ – sausis-balandis

,,Sveikas kaip ridikas“ – balandis-lapkritis

,,Išmok jaustis gerai“ – visus metus

 

AKCIJOS

,,Atmintis gyva, nes liudija… “ – sausis

        ,,Sportuojantis koridorius“ – vasaris

        „Mėnuo be patyčių“ – kovas

                                ,,Pasodink medį” tarptautinei autisto dienai – balandis

        „Darom“ – kovas-gegužė

        „Aš bėgu 2019“– balandis

       „Mėnuo be smurto“ – gegužė

                               ,,Gyvūnams irgi reikia šilumos“ -spalis

,,Pasaulinė diena be tabako“ – gegužė

,,Tarptautinė tolerancijos diena“ – lapkritis

 

TRADICINĖS DARŽELIO SAVAITĖS

 

         „Man kuprinė ant pečių, o kuprinėj obuolių“ – gegužė

        „Jau žiogai smuikeliais vasarą palydi“ – rugsėjis

         „Vaistažolių rinkimas“ – birželis-rugpjūtis

         „Vaistažolių arbatos su medumi ir kvėpavimo pratimais gėrimas“ – lapkritis

                                                  

       PARODOS

                              ,,Senių besmegenių šalyje“ – vasaris

                              ,,Atvirukas Anykščiams“ – vasaris

                              ,,Mylimiausias pasakos veikėjams“ – kovas

,,Draugystės žiedas“ – kovas

                              ,,Dovanoju tau margutį“ – balandis

                              ,,Pedagogų pasigamintų ugdymo priemonių paroda“ –   gegužė

                              ,,Ruduo žaidžia su lapais“ – rugsėjis

                              ,,Mes namuose auginame…“ – spalis

                              ,,Po angelo sparnu“ – lapkritis

 

       ŠVENTĖS

                                ,,Sporto šventė” – gegužė

                               ,,Kalbos šventė” – spalis

                               ,,Advento vakaronė” – lapkritis

 


Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos parengtais dokumentais, reglamentuojančiais visuminį vaikų ugdymą, atsižvelgdami į ugdytinių poreikius ir tėvų lūkesčius, pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas,  kuriame sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Veiklą organizuojame, vadovaudamiesi šiais principais:
 • Į vaiką orientuoto, lankstaus ir individualizuoto ugdymo – atsižvelgiama į kiekvieno vaiko individualius interesus, poreikius ir galimybes, sudaromos sąlygos visapusiškam vaiko raidos augimui, siekiama vertybinių nuostatų, kūrybinių galių, jausmų, mąstymo plėtotės.
 • Demokratiškų partnerystės ryšių su šeima ir socialiniais partneriais – grindžiamas tėvų ir pedagogų, socialinių partnerių ryšių plėtojimu bei tėvų švietimu.
 • Pilietiškumo ir tautiškumo skatinimo – grindžiamas pilietinių vertybinių nuostatų formavimu bei tautos, regiono ir įstaigos tradicijų, papročių puoselėjimu.
 • Fizinės sveikatos ir saugios gyvensenos – grindžiamas vaikų fizinių, psichinių, emocinių galių plėtojimu ir saugia gyvensena, pagrįsta saugumo įgūdžių ugdymu.
 • Tinkamo elgesio modeliavimo ir savivaldos – grindžiamas bendradarbiavimo, pasitikėjimo, lygiavertiškumo, pagarbos asmenybei dvasia, skatinimu dalyvauti priimant sprendimus ir prisiimant atsakomybę.
MŪSŲ FILOSOFIJA:
,,Sveikas – saugus – kūrybiškas – išlaisvintas vaikas.
SIEKIAME:
Į vaiką orientuoto ugdymo(si) moderni aplinka + kompetentingi pedagogai, padedantys “pagauti” vaikams sėkmę + aktyvi šeima, įsijungianti į grupės ir įstaigos gyvenimą.
UGDOME:

Kūrybiško mąstymo įgūdžius: gebėjimą kurti naujas idėjas, gebėjimą savarankiškai analizuoti problemines situacijas.

PRIORITETINĖS SRITYS 2019 MOKSLO METAMS:
 • Suteikti žinių apie kritinį mąstymą naudojant įvairius metodus;
 • Stiprinti bendravimo įgūdžius, gebėjimą suprasti ir išklausyti kitus;
 • Tobulinti asmeninę patirtį, kurti naujas idėjas per patirtinį metodą;
 • Darželio bendruomenės, kaip geros komandos, tobulinimas.
 • Gerinti įstaigos materialinę bazę, ugdymo(si) aplinkas.
 • Glaudžiai bendradarbiauti su šeima.