2020 METAI

Tradiciniai renginiai, parodos, konkursai, festivaliai, akcijos, projektai, netradicinio ugdymo savaitės

RENGINIAI

Sausis – gegužė

,,Eglutės užmigdymas. Trys Karaliai“

Atsisveikinimo su eglute rytmetis

Sausis

“Auskim auskim dailią juostą”

Bendruomenių metams pažymėti

Sausis-vasaris

„Aš tiktai myliu Lietuvą“

Rytmetis Vasario 16-ąjai paminėti

Vasario 14 d.

„Šalta žiema šalin eina, jau pavasaris ateina…“

Užgavenės

Vasario 25 d.

“Olimpinė diena” Bendruomenių metams pažymėti Vasario 28 d
,,Mano tėvynė – Lietuva“ Kovo 11-osios minėjimas Kovo 10 d.

,,Ačiū, tau, Žeme“

Pasaulinei Žemės dienai paminėti

Kovo 16-20 d.

,,Moterys už futbolą“

Rajoninės žaidynės

Kovo 19 d.

“Velykų bobute, duok man margutį” Velykos Balandžio 14 d.

“Mama mano mylima”

Motinos diena Gegužės 4 d.

“Mama, tėtis ir aš”

Šeimos šventė  bendruomenių metams pažymėti Gegužės 15 d.

 ,,Lik sveikas, darželi“

Išleistuvės Gegužės 21 d.

 

Birželis – gruodis

„Vasara į lauką žaisti kviečia“

Ugdomoji veikla vasaros laikotarpiu

     Birželis – rugpjūtis

,,Visi keleliai veda į Žiogelį“

Rytmetis

Rugsėjo 1 d.

„Mokytoja, ačiū tau“

Mokytojo diena

Spalio 5 d.

„Man kelią žibintas nušviečia“

Šventė darželio bendruomenei

Lapkritis

  ,,Gaminame, skanaujame ir vaišinamės“

Europos sveiko maisto dienai paminėti

Lapkričio 8 d.

,,Pasipuoškime savo duris“

Kūrybinis Kalėdinis konkursas

Lapkritis-gruodis
,,Gražiausių švenčių belaukiant“

Advento vakaronė

Lapkritis

,,Sveikuolių grupės rinkimai“

Šventė bendruomenei

Iki lapkričio 30 d.

„Kalėdiniai vaidinimai seneliui“

Kalėdų šventė

Gruodis

 

PROJEKTAI

       „Seku seku pasaką“ – visus metus

       „Mažasis futboliukas“ – visus metus

       ,,Mankštą mylime visi“ – visus metus

      ,,Judam krutam visada – sportas mūsų sveikata“ – visus metus

      ,,Kalbos sutrikimų prevencija“ – visus metus

      ,,Linksmos tik sveikos pėdutės“ – visus metus

      ,,Aš jau daug išmokau“ – visus metus

      ,,Ką gali mūsų pirštukai“ – visus metus

      ,,Žaidžiame tėvelių pagamintais žaislais“– visus metus

      ,,Pieno paslaptys“ – visus metus

                             ,,Susipažinkime su darželio teritorijoje augančiais medžiais“ – balandis-spalis

      ,,Kūrybinės dirbtuvėlės“ – visus metus

                              ,,Išmanusis Kempiniukas“– visus metus

                              ,,Žaidžiu ir mokausi“– visus metus

                              ,,Atverkime duris į profesijų šalį“-visus metus

                              ,,Saugus kai žinau“– visus metus

 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

                                ,,Kimočiai“ – visus metus

                               ,,Darni mokykla“ – visus metus

                               ,,Visa mokykla šoka“ – balandžio 29 d.

 

       RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

                                ,,Mažųjų žaidynės“ – visus metus

                                ,,Mano žalioji palangė“– kovas-gegužė

                               ,,Mes rūšiuojam“ – visus metus

                               ,,Europos judumo savaitė“ – rugsėjis

                               Sveikata visus metus“ – visus metus

                               „Sveikatiada“ – visus metus

                               ,,Mažųjų žaidynės“ – sausis-balandis

                               ,,Sveikas kaip ridikas“ – balandis-lapkritis

                               ,,Nuo sėklelės iki daržovės. Užauginkime moliūgą“ – visus metus

                              ,,Mano svajonių Kalėdinė kojinė“ – spalis-gruodis

 

AKCIJOS

                                ,,Atmintis gyva, nes liudija… “ – sausis

        ,,Sportuojantis koridorius“ – vasaris

        „Mėnuo be patyčių“ – kovas

                                ,,Laimingas vanduo 2020 m. Žmogaus dovana žemei“ – kovas-balandis

        „Darom“ – kovas-gegužė

        „Aš bėgu 2020“– balandis

        „Savaitė be smurto“ – gegužė

                              Pasaulinė diena be tabako“ – gegužė

                               ,,Gyvūnams irgi reikia šilumos“ -spalis

                               ,,Tarptautinė tolerancijos diena“ – lapkritis

 

TRADICINĖS DARŽELIO SAVAITĖS

    „Man kuprinė ant pečių, o kuprinėj obuolių“ – gegužė

    „Jau žiogai smuikeliais vasarą palydi“ – rugsėjis

    „Vaistažolių rinkimas“ – birželis-rugpjūtis

    „Vaistažolių arbatos su medumi ir kvėpavimo pratimais gėrimas“ – lapkritis

                                                  

       PARODOS

                               ,,Anykščiai vaiko akimis“ (fotografijų paroda) – vasaris-kovas

                               ,,Kuriam pasaką“ – kovas

                               ,,Paukšteliai gieda“ – kovas-balandis

                               ,,Aš numarginau margutį“ – balandis

                               ,,Mokytojų naujai pasigamintų ugdymo priemonių paroda“ –  gegužė

                               ,,Rudens vaivorykštė“ – spalis

                               ,,Mes namuose auginame“ (panaudojant IKT technologijas) – spalis

                               ,,Mano svajonių Kalėdinė kojinė““ – lapkritis-gruodis

 

      

 


Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos parengtais dokumentais, reglamentuojančiais visuminį vaikų ugdymą, atsižvelgdami į ugdytinių poreikius ir tėvų lūkesčius, pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas,  kuriame sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Veiklą organizuojame, vadovaudamiesi šiais principais:
 • Į vaiką orientuoto, lankstaus ir individualizuoto ugdymo – atsižvelgiama į kiekvieno vaiko individualius interesus, poreikius ir galimybes, sudaromos sąlygos visapusiškam vaiko raidos augimui, siekiama vertybinių nuostatų, kūrybinių galių, jausmų, mąstymo plėtotės.
 • Demokratiškų partnerystės ryšių su šeima ir socialiniais partneriais – grindžiamas tėvų ir pedagogų, socialinių partnerių ryšių plėtojimu bei tėvų švietimu.
 • Pilietiškumo ir tautiškumo skatinimo – grindžiamas pilietinių vertybinių nuostatų formavimu bei tautos, regiono ir įstaigos tradicijų, papročių puoselėjimu.
 • Fizinės sveikatos ir saugios gyvensenos – grindžiamas vaikų fizinių, psichinių, emocinių galių plėtojimu ir saugia gyvensena, pagrįsta saugumo įgūdžių ugdymu.
 • Tinkamo elgesio modeliavimo ir savivaldos – grindžiamas bendradarbiavimo, pasitikėjimo, lygiavertiškumo, pagarbos asmenybei dvasia, skatinimu dalyvauti priimant sprendimus ir prisiimant atsakomybę.
MŪSŲ FILOSOFIJA:
,,Sveikas – saugus – kūrybiškas – išlaisvintas vaikas.
SIEKIAME:
Į vaiką orientuoto ugdymo(si) moderni aplinka + kompetentingi pedagogai, padedantys “pagauti” vaikams sėkmę + aktyvi šeima, įsijungianti į grupės ir įstaigos gyvenimą.
UGDOME:

Kūrybiško mąstymo įgūdžius: gebėjimą kurti naujas idėjas, gebėjimą savarankiškai analizuoti problemines situacijas.

PRIORITETINĖS SRITYS 2019 MOKSLO METAMS:
 • Suteikti žinių apie kritinį mąstymą naudojant įvairius metodus;
 • Stiprinti bendravimo įgūdžius, gebėjimą suprasti ir išklausyti kitus;
 • Tobulinti asmeninę patirtį, kurti naujas idėjas per patirtinį metodą;
 • Darželio bendruomenės, kaip geros komandos, tobulinimas.
 • Gerinti įstaigos materialinę bazę, ugdymo(si) aplinkas.
 • Glaudžiai bendradarbiauti su šeima.

2019 m. vadovėlių ir priemonių įsigijimo ataskaita