2018 METAI

Tradiciniai renginiai, parodos, konkursai, festivaliai, akcijos, projektai, netradicinio ugdymo savaitės

RENGINIAI

Sausis – gegužė

,,Atsisveikinimas su egle. Trys Karaliai“

Atsisveikinimo su eglute rytmetis

Sausis

“Lietuvai 100 – darželiui 50”

Darželio 50 metų gimtadienis

Vasario 5-9 d.

„Aš 100 kartų myliu LIETUVĄ“

Rytmetis Vasario 16-ąjai paminėti

Vasario 15 d.

„Kaziuko mugė“

Amatų diena

Kovo 3 d.

„Seku, seku pasaką“

Renginiai teatro savaitei

Kovo 19-27 d.

,,Saulės diena“ Renginys Pasaulinei žemės dienai paminėti Kovo 20 d.

„Linksmieji katinėliai“

Pramoga mažiesiems

Kovas

,,Išmargink margutį“

Velykinės pramogos

Kovo 26-balandžio 6 d.

,,Gera kartu su mama“

Motinos diena

Gegužės 2-4 d.

„Basų kojyčių diena “

Sveikatinimo renginys

Balandis

„Koja vartai kamuoliukas – aš mažasis futboliukas“ Rajoninė ikimokyklinių įstaigų sporto šventė Gegužė
 ,,Lik sveikas, darželi“ Išleistuvės Gegužė

Birželis – gruodis

„Vasara į lauką žaisti kviečia“

Ugdomoji veikla vasaros laikotarpiu

     Birželis – rugpjūtis

,,Smagu, kad mes ir vėl kartu“

Rytmetis darželio bendruomenei

Rugsėjo 3 d.

„Rieda, rieda kamuoliukai“

Pramoga mažiesiems

Spalis

„Žibintų šventė“

Šventė darželio bendruomenei

Lapkritis
,,Tyliais žiemos vakarais“

Advento vakaronė

Lapkritis

„Susitikimas su Kalėdų Seneliu“

Kalėdų šventės

Gruodis

 

PROJEKTAI

         „Pats tvarkysiu rūbelius ir valysiu batelius“ – visus metus

         „Mažasis futboliukas“ – visus metus

         ,,Akmuo žmogaus gyvenime“ – kovas

         ,,Mano žalioji palangė“– visus metus

         ,,Judam krutam visada – sportas mūsų sveikata“ – visus metus

         ,,Kalbos sutrikimų prevencija“ – visus metus

         ,,Linksmos tik sveikos pėdutės“ – visus metus

         ,,Mažųjų žaidynės“ – visus metus

         ,,Greitai būsiu mokinys“ – visus mokslo metus

         ,,Ach tos akimirkos žavingos“ – visus metus

         ,,Mano pagalvėlė“-rugsėjis-spalis

        ,,Mokausi būti tvarkingas ir švarus“ – visus metus

        ,,Sportuojantis koridorius“ – vasaris

        ,,Gyvūnams irgi reikia šilumos“ -spalis

 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

                                ,,Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas“ – visus metus

                                ,,Europos sveiko maisto diena“ – lapkričio 8 d.

 

       RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

                               ,,Sodinčius“ – visus metus

                               ,,Aktyvus rugsėjis“ – rugsėjis-spalis

                               ,,Europos judumo savaitė“ – rugsėjis

,,Sveikuolių sveikuoliai“ –  lapkritis

                              „Sveikatiada“ – visus metus

                              ,,Mažūjų žaidynės“ – sausis-balandis

 

AKCIJOS

         „Sveikai valgau ir judu, nes sveikatą branginu“

         „Darom“

         „Draugystės diena“

         „Savaitė be patyčių“ – kovas

 

TRADICINĖS DARŽELIO SAVAITĖS

 

         „Man kuprinė ant pečių, o kuprinėj obuolių“ – gegužė

        „Jau žiogai smuikeliais vasarą palydi“ – rugsėjis

         „Vaistažolių rinkimas“ – birželis-rugpjūtis

         „Vaistažolių arbatos su medumi ir kvėpavimo pratimais gėrimas“ – lapkritis

                                                         PARODOS

                              ,,Žiemos gėlės“ – vasaris

                              ,,Tau – Lietuva“ – vasaris

                              ,,Piešiu pasaką“ – kovas

                              ,,Gražiausias margutis“ – balandis

                              ,,Pedagogų pasigamintų ugdymo priemonių paroda“ –   gegužė

                             ,,Rudens spalvų šėlsmas“ – rugsėjis

                             ,,Mano gyvūnėlis“ – spalis

                             ,,Eglutės“ – lapkritis

 

       ŠVENTĖS

                                ,,Sporto šventė” – gegužė

                               ,,Kalbos šventė” – spalis

                               ,,Advento vakaronė” – lapkritis

 

SUSITIKIMAI

Bendradarbiavimas su socialiniu partneriu Aknystų socialinės globos namais – lapkritis-gruodis


Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos parengtais dokumentais, reglamentuojančiais visuminį vaikų ugdymą, atsižvelgdami į ugdytinių poreikius ir tėvų lūkesčius, pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas,  kuriame sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Veiklą organizuojame, vadovaudamiesi šiais principais:
 • Į vaiką orientuoto, lankstaus ir individualizuoto ugdymo – atsižvelgiama į kiekvieno vaiko individualius interesus, poreikius ir galimybes, sudaromos sąlygos visapusiškam vaiko raidos augimui, siekiama vertybinių nuostatų, kūrybinių galių, jausmų, mąstymo plėtotės.
 • Demokratiškų partnerystės ryšių su šeima ir socialiniais partneriais – grindžiamas tėvų ir pedagogų, socialinių partnerių ryšių plėtojimu bei tėvų švietimu.
 • Pilietiškumo ir tautiškumo skatinimo – grindžiamas pilietinių vertybinių nuostatų formavimu bei tautos, regiono ir įstaigos tradicijų, papročių puoselėjimu.
 • Fizinės sveikatos ir saugios gyvensenos – grindžiamas vaikų fizinių, psichinių, emocinių galių plėtojimu ir saugia gyvensena, pagrįsta saugumo įgūdžių ugdymu.
 • Tinkamo elgesio modeliavimo ir savivaldos – grindžiamas bendradarbiavimo, pasitikėjimo, lygiavertiškumo, pagarbos asmenybei dvasia, skatinimu dalyvauti priimant sprendimus ir prisiimant atsakomybę.
MŪSŲ ŠŪKIS:
,,Sveikas – saugus – kūrybiškas – išlaisvintas vaikas.
SIEKIAME:
Į vaiką orientuoto ugdymo(si) moderni aplinka + kompetentingi pedagogai, padedantys “pagauti” vaikams sėkmę + aktyvi šeima, įsijungianti į grupės ir įstaigos gyvenimą.
GARANTUOJAME:
Įdomų ir visavertį gyvenimą vaikams, pilną pažinimo  džiaugsmo bei kūrybinės raiškos; atsakymus į visus vaikams ir tėvams (globėjams) rūpimus klausimus
PRIORITETINĖS SRITYS 2018 MOKSLO METAMS:
 • Diegti naujas, efektyvias vaiko sveikatos stiprinimo formas.
 • Gerinti ugdymo turinio kokybę.
 • Saugi ir sveika gyvensena, ekologinis ugdymas.
 • Darželio bendruomenės, kaip geros komandos, tobulinimas.
 • Gerinti įstaigos materialinę bazę, ugdymo(si) aplinkas.
 • Glaudžiai bendradarbiauti su šeima.