ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ TAISYKLĖS TĖVAMS
 • Vaikai į lopšelį-darželį atvedami iki 8 val. 30 min., išskyrus tuos vaikus, kurie naudojasi nepilna buvimo diena darželyje.
 • Jeigu vaikas į darželį vėluos arba visai neatvyks, būtina iki 8 val. 30 min. arba iš vakaro, pranešti grupės mokytojui (galima skambinti telefonu (8 381) 51 5 38.
 • Sergantis vaikas į grupę nepriimamas.
 • Pateisinamos pažymos už nelankytas dienas pristatomos iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.
 • Jei tėvai (globėjai) atleisti nuo užmokesčio už nustatytas maitinimo normas, turi pateikti šiuos dokumentus:
 • šeima gauna socialinę pašalpą – Socialinės paramos skyriaus pažymą,
 • vaikas su negalia – Neįgalumo lygio pažymos kopiją,
 •  šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą – rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą,
 • Vaikų išlaikymo lopšelyje – darželyje užmokestis mažinamas 50 %, jeigu:
 • vaikas turi tik vieną iš tėvų,
 •  šeimoje auga trys ir daugiau vaikų,
 •  tėvas (motina) atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą (pateikus tai patvirtinantį dokumentą),
 • vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigoje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu pagal pagrindinio ar vidurinio mokymo programas arba nuolatine studijų forma. Lengvata taikoma tėvams (globėjams) iki 24 metų amžiaus,
 • vienas iš tėvų miręs, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, yra neveiksnus, ar dingęs be žinios, kai nenustatyta tėvystė, pateikus atitinkamus dokumentus (mirties liudijimą, vaiko gimimo liudijimą bei kitus nustatytą faktą įrodančius dokumentus),
 • kai šeimoje vaikai yra 18 metų ar vyresni kaip 18 metų, bet mokosi dieninėse visų tipų mokyklose iki 24 metų. Globojami vaikai, išlaikomi valstybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti neįskaičiuojami.
 • Vaikų išlaikymo lopšelyje – darželyje užmokestis mažinamas 90 %, jeigu:
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą),
 • šeima gauna socialinę pašalpą (pateikus Socialinės paramos skyriaus pažymą),
 • ugdomas vaikas su negalia (pateikus Neįgalumo lygio pažymos kopiją). Šis papunktis netaikomas vaikams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokymo reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoką.

PASTABA: taikoma tik viena numatyta atlyginimo už vaikų maitinimą lengvata.

 • Vaikų išlaikymo užmokestis turi būti sumokamas už praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 25 dienos. Jeigu mokestis mokamas per Perlo terminalą, mokestį sumokėti būtina iki mėnesio 20 dienos.  Dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokėjus mokesčio, po raštiško įspėjimo, direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš lankančiųjų sąrašų.
 • Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali būti taikomas naujai priimtiems vaikams vieną mėnesį, jeigu vaikas būna įstaigoje mažiau negu 4 val. per dieną ir tėvai (globėjai) pageidauja, kad vaikas nebūtų maitinamas, tėvams pateikus prašymą raštu atlyginimas už maitinimą nemokamas.
 • Neatsiskaičius su anksčiau lankytu darželiu, vaikai negali būti priimami į kitą miesto darželį.
 • Mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose sudaro:
                    * 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio mėnesinis atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti (ugdymui ir ugdymo(si) aplinkos kūrimui, ūkinėms ir higienos priemonės, smulkiam remontui atlikti), nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus,
                    * atlyginimas už vaikų maitinimą (maisto produktams skiriamų lėšų dydis, įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) už kiekvieną vaiko lankytą dieną:
Amžius
Pusryčiai Eur
Pietūs Eur
Vakarienė Eur
Iš viso Eur
Vaikams iki 3 m.
0,43
1,21
0,51
2,15
Vaikams nuo 3 m.
0,51
1,45
0,61
2,57
 • Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami vaiką priimant į lopšelį-darželį, o vėliau vieną kartą per metus. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus pavėluotai dokumentus,  mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.
 • Tėvai turi teisę naudotis nepilna vaiko buvimo darželyje diena. Parašius prašymą ne trumpesniam kaip 1 mėnuo galima atsisakyti pusryčių ir/ar vakarienės. Tada atitinkamai mažinamas mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.
 • Neblaiviems tėvams ir mokiniams iki 10 metų griežtai draudžiama atsiimti vaiką.
 • Vaikai į grupę atvedami, o ne paleidžiami prie darželio vartų.
 • Vaikai į grupes atvedami tvarkingi ir švarūs.
 • Tėvai, pagal galimybes, turi įsijungti į darželio gyvenimą, šventes, talkas remontuojant, tvarkant aplinką ir kt.
 • Tėvai (globėjai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis atlyginimo lengvatai gauti už vaikų maitinimą ugdymo įstaigoje, privalo šią lengvatą suteikusiai ugdymo įstaigai grąžinti neteisėtai gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas.
 • Jei atlyginimas už vaikų išlaikymą nesumokamas už 2 mėnesius, ugdymo įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką, ugdomą pagal ikimokyklinio ugdymo programą, iš ugdymo įstaigos sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 (penkiolikai) dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).
 • Visas iškilusias problemas, spręsti kartu su direktoriumi tel. (8 381) 51 538.
 • Pakeistas atlyginimas už vaikų maitinimą už kiekvieną vaiko lankytą dieną nuo 2020-09-01    sprendimo Nr 1-TS-285 pakeitimo

 

Dėkojame tėveliams kurie:
 • teikia paramą nuo 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio;
 • prisideda prie projektų vykdymo, švenčių organizavimo;
 • dalyvauja kasdieninėje vaiko veikloje;
 • prisideda gerinant materialinę bazę.
TĖVŲ LŪKESČIAI
    Tėvams svarbu, kad vaikas lopšelyje-darželyje būtų laukiamas, mylimas, jaustųsi saugiai, galėtų gerai praleisti laiką, išmoktų bendrauti, sugyventi su kitais, įgytų savarankiškumo, kultūrinių-higieninių įgūdžių. Dauguma tėvų nori, kad vaikas būtų intensyviai ugdomas, atsižvelgiant į vaiko gebėjimus. Tėvai nori žinoti, kaip vyksta ugdymas ir  jame dalyvauti. Jiems svarbu, kad vaikas nesirgtų, sveikai maitintųsi. Yra tėvų, kurie pageidauja, kad vaikas būtų ugdomas papildomai dailės, šokio studijoje (būreliuose). Tėvai auginantys specialiųjų poreikių vaikus, pageidauja individualaus jų ugdymo.
   

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams už supratimą, geranoriškumą, bendradarbiavimą ir kitokią pagalbą. Džiaugiamės, kad mūsų problemos yra ir jūsų rūpestis. Kad kartu galime ir džiaugtis. Tik bendru darbu geromis pastangomis mūsų svajonės taps realybe. Mes visada laukiame jūsų.