Jei tėvai (globėjai) atleisti nuo užmokesčio už nustatytas maitinimo normas, turi pateikti šiuos dokumentus:

 • šeima gauna socialinę pašalpą – Socialinės paramos skyriaus pažymą,
 • vaikas su negalia – Neįgalumo lygio pažymos kopiją,
 • šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą – rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą.

Vaikų išlaikymo lopšelyje – darželyje užmokestis mažinamas 50 %, jeigu:

 • vaikas turi tik vieną iš tėvų,
 •  šeimoje auga trys ir daugiau vaikų,
 •  tėvas (motina) atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą (pateikus tai patvirtinantį dokumentą),
 • vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigoje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu pagal pagrindinio ar vidurinio mokymo programas arba nuolatine studijų forma. Lengvata taikoma tėvams (globėjams) iki 24 metų amžiaus,
 • vienas iš tėvų miręs, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, yra neveiksnus, ar dingęs be žinios, kai nenustatyta tėvystė, pateikus atitinkamus dokumentus (mirties liudijimą, vaiko gimimo liudijimą bei kitus nustatytą faktą įrodančius dokumentus),
 • kai šeimoje vaikai yra 18 metų ar vyresni kaip 18 metų, bet mokosi dieninėse visų tipų mokyklose iki 24 metų. Globojami vaikai, išlaikomi valstybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti neįskaičiuojami.

Vaikų išlaikymo lopšelyje – darželyje užmokestis mažinamas 90 %, jeigu:

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą),
 • šeima gauna socialinę pašalpą (pateikus Socialinės paramos skyriaus pažymą),
 • ugdomas vaikas su negalia (pateikus Neįgalumo lygio pažymos kopiją). Šis papunktis netaikomas vaikams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokymo reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoką.

PASTABA: taikoma tik viena numatyta atlyginimo už vaikų maitinimą lengvata.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami vaiką priimant į lopšelį-darželį, o vėliau vieną kartą per metus. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus pavėluotai dokumentus, mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.

Tėvai (globėjai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis atlyginimo lengvatai gauti už vaikų maitinimą ugdymo įstaigoje, privalo šią lengvatą suteikusiai ugdymo įstaigai grąžinti neteisėtai gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas.