Darbo laikas

Ugdymo paslaugos

 

  • ikimokyklinis ugdymas,
  • priešmokyklinis ugdymas,
  • ankstyvasis anglų kalbos ugdymas

Mokamos paslaugos

  • šokių studija,
  • dailės studija.

Kitos paslaugos

  • logopedo,
  • socialinio pedagogo,
  • IKT veiklos,
  •  vandens procedūros plokščiapėdystės profilaktikai, korekcinė mankšta.

Pagalbos vaikui specialistai

Socialinis pedagogas.

Darbos laikas:

kontaktinės valandos  pirmadienį-penktadienį 8:00-12:00, antradienį,ketvirtadienį 15:00-15:48,

nekontaktinės valandos pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 13:00-15:46; antradienį, ketvirtadienį 13:00-15:00, 16:00-16:42,

el.paštas: socialinis@anyksciuziogelis.lt, tel.nr.: 8 381 51 538.

Logopedas.

Darbo laikas:

kontaktinės valandos pirmadienį-penktadienį  8:00-12:24,

nekontaktinės valandos pirmadienį-penktadienį 12:30-14:30,

el.paštas: logopede@anyksciuziogelis.lt, tel.nr.: 8 381 51538.

Mokytojo padėjėjas.

Darbo laikas:

pirmadienį-penktadienį 9:00-13:00

el.paštas: sekretore@anyksciuziogelis.lt, tel.nr.: 8 381 51538.

Ugdymo proceso ypatybės

Įstaigoje nuolat rūpinamasi darželio savitumu: kuriama estetiška, vaikams įdomi, patraukli, žaisminga įstaigos vidaus ir lauko aplinka.  Kiekviena grupė turi savitas ugdymo priemones, kurios atitinka vaikų amžių, skatina vaiką laisvai  veikti: piešti, muzikuoti, žaisti, kurti, eksperimentuoti ir kt. Jos gerai apgalvotos ir išdėstytos taip, kad vaikas gali  savarankiškai jas pasiimti. Kiekvienas pedagogas turi individualų darbo stilių.

Įstaigoje darbšti, kūrybinga ir originali bendruomenė,  ieškanti naujovių, netradicinių ugdymo būdų,  drąsi ir įsipareigojusi vaikams. Pedagoginio darbo stažas daugumos pedagogų per 30 metų. Draugiškas, komunikabilus, kompetentingas kolektyvas. Derindami teorinį pasirengimą  ir praktinės veiklos įgūdžius,  pedagogai nuolat tobulina kultūrinę, profesinę, bendrąją bei specialiąją kompetencijas. Pedagoginių darbuotojų pašaukimas atsispindi kasdieninėje veikloje. Ugdymo procesas grindžiamas humaniškumo principais.

Lopšelio-darželio bendruomenė yra atvira kaitai, siekia geresnės ugdymo kokybės, nusiteikusi nuolatiniam mokymuisi, naujovių paieškai ir bendradarbiavimui.

Įstaigos aplinka atitinka vaikų poreikius ir raidos ypatumus. Ugdytiniams sukurta saugi aplinka, tenkinanti jų emocinius, pažinimo ir judėjimo poreikius. Estetiškai sutvarkyta visa įstaigos aplinka. Įstaigos bendruomenė suinteresuota integracijos vyksmu.  Ugdymo proceso sėkmę garantuoja glaudi šeimos ir pedagogų sąveika. Bendruomenės nariai dalijasi atsakomybe ir suvokia šio proceso tęstinumą. Puoselėjama žmogiškoji kultūra, kultūrinės vertybės, įstaigos tradicijos.

Darželio-lopšelio bendruomenė nuo 1997 m. propaguoja sveiką gyvenseną ir jos nuostatas  integruoja į ugdomąją veiklą. Nuo 1999 metų rugsėjo mėn. įstaiga yra įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, esame respublikinės asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai” nariai.

Įstaiga atvira visuomenei. Bendradarbiaujame su Kultūros centru, Biblioteka, Muzikos, Kūrybos-dailės mokyklomis, B. Buivydaitės  muziejumi, A.Vienuolio progimnazija, su Švietimo centru, Regioninio parko direkcija, Visuomenės sveikatos biuru ir t.t.