Nuo 2024 m. sausio 1 d. mėnesinis mokestis ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti (ugdymui ir ugdymo(si) aplinkos kūrimui, ūkinėms ir higienos priemonėms, smulkiam remontui atlikti), nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus lopšelyje-darželyje bus skaičiuojamas po 16.5 eur. Bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis yra 55 Eur.

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 946, TAR 2023-12-11, Nr. 23949 )

  Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau – Švietimo įstatymas) 7 ir 8 straipsniais, atkreipiame dėmesį į planuojamas naujoves dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo nuo 2024 metų rugsėjo 1 dienos:

Priešmokyklinis ugdymas nuo 2024-09-01 pradedamas teikti vaikams gimusiems 2018 m. ir gimusiems iki 2019 m. balandžio 30 dienos (kai jam sueina 5 metai) (Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis). Tame pačiame švietimo įstatymo straipsnyje numatyta, jog priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, t. y. vaikų, gimusių 2019 m. sausio-balandžio mėn. tėveliai gali raštu išreikšti prašymą jų vaikams priešmokyklinių ugdymą teikti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.
Vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti ir, kai jam sukanka 5 metai nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. Šiuo atveju, tėvai iki rugpjūčio 14 d. turi kreiptis į Anykščių švietimo pagalbos tarnybą (toliau – ŠPT) (adresu Muziejaus g. 20, Anykščiai) ir pateikti ŠPT prašymą dėl vaiko įvertinimo. Įvertinimas atliekamas ŠPT nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis).
Jeigu vaikas nuo 2023 rugsėjo 1 d. buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą nuo 5 metų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Jeigu tėvai nesutinka su priešmokyklinio ugdymo pedagogo Rekomendacijoje pateikta išvada dėl tolimesnio vaiko ugdymo galimybių, tėvai turi raštu pateikti laisvos formos prašymą Mokyklai dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos įvertinimo. Mokykla organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdį ir priima sprendimą. Jeigu tėvai nesutinka ir su Vaiko gerovės komisijos sprendimu, tuomet jie iki rugpjūčio 14 d. turi kreiptis į ŠPT (jai pateikti prašymą, rekomendaciją bei Vaiko gerovės komisijos protokolo išrašą). Gavę ŠPT Išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl ugdymosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą priima tėvai (Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-2306).
SVARBU: ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą yra privalomas.