Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija profesiniams bei bendruomenės ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi lopšelio-darželio dirbantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

Tarybai vadovauja lopšelio-darželio pavaduotojas ugdymui.

Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių.

Tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų funkcijos:

  • aptaria praktinius lopšelio-darželio reformos įgyvendinimo klausimus;
  • analizuoja lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
  • analizuoja įstaigos veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
  • aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią lopšelio-darželio veiklos kryptį ir regiono švietimo nuostatas;
  • skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
  • kartu su lopšelio-darželio pagalbos mokiniui specialistais, sveikatos priežiūros darbuotojais, sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus.