Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas

Pranešimus apie pažeidimus Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis” gali pateikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys  sutartiniais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) santykiais susiję su Anykščių vaikų lopšeliu-darželiu ,,Žiogelis”.
Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka1 .

PRANEŠTI GALITE APIE ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ ,,ŽIOGELIS”:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • administracinį nusižengimą;
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Anykščių vaikų lopšeliu-darželiu ,,Žiogelis”.

Anykščių vaikų lopšelio-darželio ,,Žiogelis” paskirtas kompetetingas subjektas –  Sekretorė Laura Tarasovienė (0 381 51 538) administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakinga už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

 

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą2 ir atsiųskite ją elektroniniu paštu rastine@anyksciuziogelis.lt 
Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą. 

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus. Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo 

___________________________________________________________________________________

1. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu