Lopšelyje-darželyje dirba darnus, kūrybingas, iniciatyvus, kompetentingas kolektyvas. Mokytojai turi didelę pedagoginio darbo patirtį, pedagoginį išsilavinimą, įgiję kvalifikacines kategorijas. 1 mokytojas-metodininkas, 9 turi vyresniojo mokytojo kvalifikaciją, 1 mokytojas, 1 vyr. muzikos mokytojas, 1 vyr. logopedas, 1 vyr. socialinis pedagogas, kūno kultūros mokytojas-metodininkas, futboliuko treneris,  direktorius turi trečią vadybinę kategoriją, vadybos ekspertas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi trečią vadybinę kategoriją.
    Darželio-lopšelio bendruomenė nuo 1997 m. propaguoja sveiką gyvenseną ir jos nuostatas  integruoja į ugdomąją veiklą. Nuo 1999 metų rugsėjo mėn. įstaiga yra įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, esame respublikinės asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai” nariai.
    Įstaiga atvira visuomenei. Bendradarbiaujame su Kultūros centru, Biblioteka, Muzikos, Kūrybos-dailės mokyklomis, B. Buivydaitės  muziejumi, A.Vienuolio progimnazija, su Švietimo centru, Regioninio parko direkcija, Visuomenės sveikatos biuru ir t.t

 

 

ALIM9130

     Įstaigoje nuolat rūpinamasi darželio savitumu: kuriama estetiška, vaikams įdomi, patraukli, žaisminga įstaigos vidaus ir lauko aplinka.  Kiekviena grupė turi savitas ugdymo priemones, kurios atitinka vaikų amžių, skatina vaiką laisvai  veikti: piešti, muzikuoti, žaisti, kurti, eksperimentuoti ir kt. Jos gerai apgalvotos ir išdėstytos taip, kad vaikas gali  savarankiškai jas pasiimti. Kiekvienas pedagogas turi individualų darbo stilių.
    Įstaigoje darbšti, kūrybinga ir originali bendruomenė,  ieškanti naujovių, netradicinių ugdymo būdų,  drąsi ir įsipareigojusi vaikams. Pedagoginio darbo stažas daugumos pedagogų per 30 metų. Draugiškas, komunikabilus, kompetentingas kolektyvas. Derindami teorinį pasirengimą  ir praktinės veiklos įgūdžius,  pedagogai nuolat tobulina kultūrinę, profesinę, bendrąją bei specialiąją kompetencijas. Pedagoginių darbuotojų pašaukimas atsispindi kasdieninėje veikloje. Ugdymo procesas grindžiamas humaniškumo principais.
    Lopšelio-darželio bendruomenė yra atvira kaitai, siekia geresnės ugdymo kokybės, nusiteikusi nuolatiniam mokymuisi, naujovių paieškai ir bendradarbiavimui.
    Įstaigos aplinka atitinka vaikų poreikius ir raidos ypatumus. Ugdytiniams sukurta saugi aplinka, tenkinanti jų emocinius, pažinimo ir judėjimo poreikius. Estetiškai sutvarkyta visa įstaigos aplinka. Įstaigos bendruomenė suinteresuota integracijos vyksmu.  Ugdymo proceso sėkmę garantuoja glaudi šeimos ir pedagogų sąveika. Bendruomenės nariai dalijasi atsakomybe ir suvokia šio proceso tęstinumą. Puoselėjama žmogiškoji kultūra, kultūrinės vertybės, įstaigos tradicijos.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pedagoginio

darbo stažas

Mokslo cenzas ir

baigimo data

Pareigos

Etatai

Suteikta

kategorija

1.

Vijolė     Bulotienė

30

ŠU 2005 m.

logopedė

1

logopedė-metodininkė

2.

Vitalija   Čypienė

37

ŠPI  1990 m.

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

III vadybinė

3.

Jūratė Daugėlienė

37 Vilniaus p.m.  1986 m. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1

vyresnioji
mokytoja

4.

Aldona   Dulkienė 43 Kauno aukšt. m.m. 1978 m. meninio
ugdymo
pedagogė

1

vyresnioji
muzikos
mokytoja

5. Enrika Paštukienė 1 Panevėžio kolegija

2020 m.

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1

mokytoja

6.

Nemira
Jurėnienė

32 Panevėžio p.m. 1984 m. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1

vyresnioji
mokytoja

7.

Žaneta Vaitkūnienė

2

ŠPI Klaipėdos fak. 1989 m. ikimokyklinio ugdymo mokytoja 0,75 mokytoja

8.

Genovaitė Kontrimavičienė

33

Vilniaus p.m. 1979 m.

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1

vyresnioji
mokytoja

9.

Genovaitė Orlovienė     

41 Vilniaus p.m.

1978 m.

ikimokyklinio ugdymo mokytoja 1 vyresnioji
mokytoja

10.

 Irena Petraitienė

42 ŠPI Klaip. fakult. 1978m. direktorė

1

III vadybinė

11.

Rita Pilkauskienė

7

Marijampolės kolegija 2011 m.

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1

 mokytoja-metodininkė

12.

Vilma Petraitienė

6

LEU 2008 m.

 socialinė pedagogė

1

vyr. socialinė pedagogė

13.

Irena Rimkienė

34 ŠU 2005 m. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1

vyresnioji mokytoja
14. Stasė Tylienė 1 Vilniaus pedagoginis universitetas ikimokyklinio ugdymo mokytoja 1 mokytoja
15. Sonata Balienė 28 LKKI  1992 m. kūno kultūros mokytoja 1 vyresnioji mokytoja
16. Jolita Vaičiūnienė 32 Marijampolės kolegija 1992 m. ikimokyklinio ugdymo mokytoja 1 vyresnioji
mokytoja
17. Rima Bočkienė 15 Vilniaus pedagoginė mokykla ikimokyklinio ugdymo mokytoja 1 mokytoja
18 Nerija Širvelienė 35 Vilniaus pedagoginis universitetas IKT specialistė 0,3 mokytoja-metodininkė
19
20