Mityba – svarbus aplinkos veiksnys, turintis didelę įtaką vaiko augimui ir vystymuisi bei fizinei ir psichinei jo raidai. Reguliarus maitinimas ir gal   Sveikatai palankus veikatai palankų maistą, kuriame mažiau cukraus, druskos, riebalų, daugiau skaidulinių medžiagų, gaminsime daugiau tausojančių, augalinės kilmės patiekalų. 
Siekdami, kad vaikai darželyje valgytų pagal „Sveikatai palankus“ subalansuotą maistą, kuriame mažiau cukraus, druskos, riebalų, daugiau skaidulinių medžiagų, gaminame daugiau tausojančių augalinės kilmės patiekalų.
Sieksime, kad mūsų vaikų mityba būtų įvairi bei reguliari. Tieksime maistą tausojantį vaikų sveikatą.

Maitinimas 3 kartus per dieną. Dalyvaujame ES ir valstybės remiamose programose programose „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose” ir ,,Pienas vaikams“.

Apie maitinimą

Nuo 2022 m. birželio 1 d. mėnesinis mokestis ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti (ugdymui irugdymo(si) aplinkos kūrimui, ūkinėms ir higienos priemonėms, smulkiam remontui atlikti), nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus lopšelyje-darželyje bus skaičiuojamas po 13,80 eur.(vietoje 12,60 eur), nes 2022 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 528 patvirtintas Bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis yra 46 eur.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc390a20dc2511ec8d9390588bf2de65

SPRENDIMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-285 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Mokesčio lengvatų taikymas

Jei tėvai (globėjai) atleisti nuo užmokesčio už nustatytas maitinimo normas, turi pateikti šiuos dokumentus:

 • šeima gauna socialinę pašalpą – Socialinės paramos skyriaus pažymą,
 • vaikas su negalia – Neįgalumo lygio pažymos kopiją,
 • šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą – rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą.

Vaikų išlaikymo lopšelyje – darželyje užmokestis mažinamas 50%, jeigu:

 • vaikas turi tik vieną iš tėvų,
 • šeimoje auga trys ir daugiau vaikų,
 • tėvas (motina) atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą (pateikus tai patvirtinantį dokumentą),
 • vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigoje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu pagal pagrindinio ar vidurinio mokymo programas arba nuolatine studijų forma. Lengvata taikoma tėvams (globėjams) iki 24 metų amžiaus,
 • vienas iš tėvų miręs, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, yra neveiksnus, ar dingęs be žinios, kai nenustatyta tėvystė, pateikus atitinkamus dokumentus (mirties liudijimą, vaiko gimimo liudijimą bei kitus nustatytą faktą įrodančius dokumentus),
 • kai šeimoje vaikai yra 18 metų ar vyresni kaip 18 metų, bet mokosi dieninėse visų tipų mokyklose iki 24 metų. Globojami vaikai, išlaikomi valstybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti neįskaičiuojami.

Vaikų išlaikymo lopšelyje – darželyje užmokestis mažinamas 90%, jeigu:

 • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą),
 • šeima gauna socialinę pašalpą (pateikus Socialinės paramos skyriaus pažymą),
 • ugdomas vaikas su negalia (pateikus Neįgalumo lygio pažymos kopiją). Šis papunktis netaikomas vaikams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokymo reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoką.

PASTABA: taikoma tik viena numatyta atlyginimo už vaikų maitinimą lengvata.