Mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose sudaro:

  • 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio mėnesinis atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti (ugdymui ir ugdymo(si) aplinkos kūrimui, ūkinėms ir higienos priemonės, smulkiam remontui atlikti), nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus;
  • atlyginimas už vaikų maitinimą (maisto produktams skiriamų lėšų dydis, įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) už kiekvieną vaiko lankytą dieną.

Vaikų išlaikymo užmokestis turi būti sumokamas už praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 25 dienos. Jeigu mokestis mokamas per Perlo terminalą, mokestį sumokėti būtina iki mėnesio 20 dienos.  Dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokėjus mokesčio, po raštiško įspėjimo, direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš lankančiųjų sąrašų.

Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali būti taikomas naujai priimtiems vaikams vieną mėnesį, jeigu vaikas būna įstaigoje mažiau negu 4 val. per dieną ir tėvai (globėjai) pageidauja, kad vaikas nebūtų maitinamas, tėvams pateikus prašymą raštu atlyginimas už maitinimą nemokamas.

Neatsiskaičius su anksčiau lankytu darželiu, vaikai negali būti priimami į kitą miesto darželį.

Jei atlyginimas už vaikų išlaikymą nesumokamas už 2 mėnesius, ugdymo įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką, ugdomą pagal ikimokyklinio ugdymo programą, iš ugdymo įstaigos sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 (penkiolikai) dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).