Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 75:2016) 83 p., vaiko dienos režimas turi būti organizuojamas taip, kad atitiktų vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę.

          HN 75:2016 nurodo, kad poilsis ir miegas organizuojamas atskirose arba tose pačiose žaidimų-miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse.

Šiuo metu Darželyje taikomas alternatyvus poilsis nemiegantiems vaikams.