Nuo 2022 m. birželio 1 d. mėnesinis mokestis ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti (ugdymui irugdymo(si) aplinkos kūrimui, ūkinėms ir higienos priemonėms, smulkiam remontui atlikti), nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus lopšelyje-darželyje bus skaičiuojamas po 13,80 eur.(vietoje 12,60 eur), nes 2022 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 528 patvirtintas Bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis yra 46 eur.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc390a20dc2511ec8d9390588bf2de65


Prašymų formos

Lopšelio-darželio taisyklės

 • Vaikai į lopšelį-darželį atvedami iki 8 val. 30 min., išskyrus tuos vaikus, kurie naudojasi nepilna buvimo diena darželyje.
 • Jeigu vaikas į darželį vėluos arba visai neatvyks, būtina iki 8 val. 30 min. arba iš vakaro, pranešti grupės mokytojui (galima skambinti telefonu (8 381) 51 5 38.
 • Sergantis vaikas į grupę nepriimamas.
 • Vaikai į grupę atvedami, o ne paleidžiami prie darželio vartų.
 • Vaikai į grupes atvedami tvarkingi ir švarūs.
 • Neblaiviems tėvams ir mokiniams iki 10 metų griežtai draudžiama atsiimti vaiką.
 • Pateisinamos pažymos už nelankytas dienas pristatomos iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.
 • Tėvai turi teisę naudotis nepilna vaiko buvimo darželyje diena. Parašius prašymą ne trumpesniam kaip 1 mėnuo galima atsisakyti pusryčių ir/ar vakarienės. Tada atitinkamai mažinamas mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.
 • Tėvai, pagal galimybes, turi įsijungti į darželio gyvenimą, šventes, talkas remontuojant, tvarkant aplinką ir kt.
 • Visas iškilusias problemas, spręsti kartu su direktoriumi tel. (8 381) 51 538.

Atlyginimo už vaikų maitinimą lengvatos

Jei tėvai (globėjai) atleisti nuo užmokesčio už nustatytas maitinimo normas, turi pateikti šiuos dokumentus:

 • šeima gauna socialinę pašalpą – Socialinės paramos skyriaus pažymą,
 • vaikas su negalia – Neįgalumo lygio pažymos kopiją,
 • šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą – rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą.

Vaikų išlaikymo lopšelyje – darželyje užmokestis mažinamas 50 %, jeigu:

 • vaikas turi tik vieną iš tėvų,
 •  šeimoje auga trys ir daugiau vaikų,
 •  tėvas (motina) atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą (pateikus tai patvirtinantį dokumentą),
 • vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigoje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu pagal pagrindinio ar vidurinio mokymo programas arba nuolatine studijų forma. Lengvata taikoma tėvams (globėjams) iki 24 metų amžiaus,
 • vienas iš tėvų miręs, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, yra neveiksnus, ar dingęs be žinios, kai nenustatyta tėvystė, pateikus atitinkamus dokumentus (mirties liudijimą, vaiko gimimo liudijimą bei kitus nustatytą faktą įrodančius dokumentus),
 • kai šeimoje vaikai yra 18 metų ar vyresni kaip 18 metų, bet mokosi dieninėse visų tipų mokyklose iki 24 metų. Globojami vaikai, išlaikomi valstybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti neįskaičiuojami.

Vaikų išlaikymo lopšelyje – darželyje užmokestis mažinamas 90 %, jeigu:

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą),
 • šeima gauna socialinę pašalpą (pateikus Socialinės paramos skyriaus pažymą),
 • ugdomas vaikas su negalia (pateikus Neįgalumo lygio pažymos kopiją). Šis papunktis netaikomas vaikams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokymo reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoką.

PASTABA: taikoma tik viena numatyta atlyginimo už vaikų maitinimą lengvata.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami vaiką priimant į lopšelį-darželį, o vėliau vieną kartą per metus. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus pavėluotai dokumentus, mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.

Tėvai (globėjai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis atlyginimo lengvatai gauti už vaikų maitinimą ugdymo įstaigoje, privalo šią lengvatą suteikusiai ugdymo įstaigai grąžinti neteisėtai gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas.

Mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarka

Mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose sudaro:

 • 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio mėnesinis atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti (ugdymui ir ugdymo(si) aplinkos kūrimui, ūkinėms ir higienos priemonės, smulkiam remontui atlikti), nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus;
 • atlyginimas už vaikų maitinimą (maisto produktams skiriamų lėšų dydis, įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) už kiekvieną vaiko lankytą dieną.

Vaikų išlaikymo užmokestis turi būti sumokamas už praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 25 dienos. Jeigu mokestis mokamas per Perlo terminalą, mokestį sumokėti būtina iki mėnesio 20 dienos.  Dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokėjus mokesčio, po raštiško įspėjimo, direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš lankančiųjų sąrašų.

Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali būti taikomas naujai priimtiems vaikams vieną mėnesį, jeigu vaikas būna įstaigoje mažiau negu 4 val. per dieną ir tėvai (globėjai) pageidauja, kad vaikas nebūtų maitinamas, tėvams pateikus prašymą raštu atlyginimas už maitinimą nemokamas.

Neatsiskaičius su anksčiau lankytu darželiu, vaikai negali būti priimami į kitą miesto darželį.

Jei atlyginimas už vaikų išlaikymą nesumokamas už 2 mėnesius, ugdymo įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką, ugdomą pagal ikimokyklinio ugdymo programą, iš ugdymo įstaigos sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 (penkiolikai) dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).