Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, rėmėjų ir kitų bendruomenės narių atstovus visų institucijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas renkamas pirmajame lopšelio-darželio tarybos posėdyje atviru balsavimu.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai 2 metams. Lopšelio-darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku. Atviru balsavimu į lopšelio-darželio tarybą renkami mokytojai, ugdytinių tėvai, vietos bendruomenės nariai visuotiniame tėvų susirinkime. Tarybą sudaro po lygiai; 3 mokytojai ir 3 tėvų bei vietos bendruomenės atstovai. Taryba renkama vieniems metams.

Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų lopšelio-darželio tarybos narių. Nutarimai priimami vadovaujantis dalyvaujančių balsų dauguma. Posėdžiai vyksta vieną kartą per pusmetį Lopšelio-darželio taryba pagal savo kompetenciją turi gauti iš lopšelio-darželio administracijos informaciją apie institucijos veiklą.

Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams kartą per metus visuotiniame susirinkime.

Lopšelio-darželio steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, lopšelio-darželio direktorius nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo lopšelio-darželio tarybai juos svarstyti iš naujo. Lopšelio-darželio tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Lopšelio-darželio tarybos funkcijos:

  • numato lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja lopšelio-darželio veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
  • vertina lopšelio-darželio vadovų vadybinę kompetenciją, išsako nuomonę jiems atestuojantis;
  • svarsto ir aprobuoja lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą;
  • aptaria pasiūlymus dėl papildomojo ugdymo, renginių organizavimo, programų, projektų ruošimo;
  • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius ir intelektualinius išteklius;
  • gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
  • ieško būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis institucijomis, savivaldos struktūromis, keičiasi patirtimi, rengia bendrus renginius, projektus, svarsto problemas;
  • skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir į savivaldybės organizuotą atvirą konkursą laisvai direktoriaus vietai užimti stebėtojo teisėmis.

Lopšelyje-darželyje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos. Savivaldos institucijų norminio pobūdžio nutarimai įteisinami direktoriaus įsakymu.